Home » Uncategorized » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HurenAV.nl

1. Toepasselijkheid
Deze algemene huurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door HurenAV.nl met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: HurenAV.nl (een handelsnaam van VarioPRO)
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle apparaten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, evenals alle bij voornoemde zaken behorende accessoires en verpakkingsmaterialen.
Afhaalpunt: Hoofdvestiging, Stoppelland 82 Wierden.
Afleverlocatie: optioneel overeengekomen locatie voor afleveren en/of opstellen van gehuurde apparatuur. Dit is tevens de afhaallocatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel een kalenderdag. De apparatuur kan op aanvangsdatum afgehaald worden op het afgesproken tijdstip, de apparatuur dient de dag van einddatum teruggebracht te worden op overeengekomen tijdstip.
Bij levering en/of opstelling op locatie door HurenAV.nl loopt de huur vanaf betreden terrein tot en met verlaten van apparatuur van de locatie na inname. Het nakomen van bezorgtijden zijn altijd op basis van onvoorziene omstandigheden voorbehouden (o.o.v.). Verhuurder kan bij vertraging of annulering nimmer aansprakelijk gesteld worden voor hieruit eventueel ontstane gevolgen.
Bij postverzending (uitzondering) gaat de huur periode in op tijdstip van verzekerde verzending (met handtekening voor ontvangst). De huurperiode loopt door tot en met het (voldoende) verzekerd verzonden pakket weer is afgeleverd (met handtekening voor ontvangst) bij het afhaalpunt.

4. Tarieven
Huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De reservering is pas definitief als verhuurder deze voor akkoord bevestigd heeft en huurder de huurprijs volledig heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft voor te huren apparatuur en daar vervolgens van wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.
Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert;
– tot 48u voor aanvang contract krijgt huurder 70% van het huurbedrag in mindering.
– binnen 48u voor aanvang contract krijgt huurder 50% van huurbedrag in mindering.
– op de dag dat huurperiode ingaat wordt geen geld in mindering gebracht. Deze bepaling geldt ook bij niet afhalen zonder annulering.

6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen in combinatie met een kopie bankafschrift niet ouder dan 4 weken (bedragen mogen onleesbaar gemaakt zijn).

7. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur op de juiste manier omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Eventueel aangebrachte merktekens mogen nimmer verwijderd worden.

8. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de eventueel door huurder verstrekte verpakking af afhaalpunt geheel voor eigen rekening en risico.

9. Definities
9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af afhaalpunt van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding
10.a. De apparatuur moet door de huurder aan afhaalpunt van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.b. De apparatuur moet door huurder aan het afhaalpunt van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurtarief dagprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel (of vervanging) van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd evenals de eventuele extra kosten die gemaakt moeten worden in geval van het inhuren (of aankoop) van vervangende apparatuur.

11. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan direct melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte direct aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

12. Verzekeringen
12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een nieuwwaarde dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of overige aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

13. Schade
13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.
13.b. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

15. Weigeringrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.

16. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding. In overleg met verhuurder kan hiervan afgeweken worden, dit wordt als zodanig vermeld in de opdrachtbevestiging.

17. Privacy
Huurder gebruikt gehuurde apparatuur binnen de geldende regelgeving. Met nadruk wijzen we op schending van auteursrechten en intellectueel eigendom derden.